La cullereta del CAVA, la cucharilla del CAVA

cullereta+cava
Tapa l’ampolla amb una cullereta-  Em deia el meu pare, quan quedava mitja ampolla de cava
 – i posa-la a la nevera.
Jo era adolescent, ho feia, però se m’escapava el riure, perquè creia que era una rucada com una casa.
I tampoc sé d’on va treure ell aquesta idea, ja que un dia li ho vaig preguntar i no em va saber respondre. Però a casa, es feia.
Fa anys, em van explicar el perquè d’això. Però abans d’entrar en el perquè, mirem què passa dins del líquid d’una ampolla de CAVA.El gas que contenen les begudes com el  CAVA,  es forma de manera natural degut a la acció de certs llevats que s’alimenten de sucre i generen alcohol i diòxid de carboni com a  productes secundaris.  Aquest gas carbònic (CO2), a l’estar reclòs dins de l’ampolla, crea una sobrepressió d’unes sis atmosferes (ATM), que un cop degorjada, arriba al consumidor amb una pressió propera a les 3,5 ATM. Com que en la natura, tot tendeix a

rosari+i+corona+r+marc

 cercar l’equilibri, (tèrmic, elèctric, químic, etc) a l’obrir una ampolla de CAVA, aquesta sobrepressió interna, tendeix a equilibrar-se amb la externa, que sol ser als voltants de una ATM, i el gas carbònic que es troba dissolt en el CAVA, s’allibera, i ho fa de dues formes distintes: per difusió a través de la superfície del líquid (en torn a un 80%) i mitjançant la formació de bombolles en el interior del mateix.

 Mitjançant microscòpia electrònica, s’ha demostrat que les bombolles s’originen a les impureses adherides a les parets del vidre de la copa per un fenomen denominat nucleació. (Fig.2) Aquestes  impureses es deuen principalment a les petites fibres de cel·lulosa que s’han quedat  a l’assecar la copa, que no es mullen completament a l’abocar el líquid a la copa, i que solen quedar submergides atrapant petites bombolles d’aire entre els forats de les seves formes irregulars. Les bombolles també poden ser degudes a impureses dels porus de la copa, ratllades a les parets, restes de detergent, brutícia, etc.  Si aquestes bombolles superen un radi crític (en el CAVA es de unes 0.2 µm (micres)), una part del CO2 dissolt de la beguda abandonarà el líquid i començarà a entrar en elles augmentant-ne la seva mida. La bombolla es manté unida a la impuresa fins a que la seva mida es tant gran que, per flotabilitat, es desprèn iniciant un camí cap a la superfície. El despreniment no es total sinó que deixa enrere una petita quantitat d’aire que serveix com a llavor per a la formació d’una nova bombolla. I així, una rere l’altre, van creant un rosari de bombolles que pugen ordenadament fins a la superfície del líquid. S’estima que dins de cada ampolla de CAVA hi ha uns vint milions de bombolles.Aquestes petites bombolles van augmentant la seva mida durant la seva ascensió com a conseqüència de la menor pressió a la superfície. Durant el seu trajecte, les bombolles multipliquen el seu volum por un milió fins arribar a la mida d’un 1 mm.  Com que el CAVA conté  gran quantitat d’ingredients dissolts, alguns d’ells tensioactius, es a dir, molècules que tenen part d’atracció per l’aigua (hidròfiles) i  una altre que la repèl (hidròfoba), aquestes molècules s’agrupen sobre la superfície de les bombolles: la part hidròfoba cap a dins de la bombolla i la hidròfila cap a fora, dins  del líquid. D’aquesta manera proporcionen a la superfície una consistència més gran i obstaculitzen la entrada de gas impedint, en part, el creixement de la bombolla. En aquest moment, es forma una cavitat corresponent  a la part hidròfoba de la bombolla que al tancar-se per l’acció de la tensió superficial projecta cap amunt  una finíssima gota de líquid. En menys de 3 milisegons, la superfície torna a estar perfectament plana per l’acció de la gravetat.
bombolles+laterals

La mida de les bombolles no sols depenen de la concentració de CO2, també  d’altres factors como sals dissoltes, carbohidrats i minerals constituents de la beguda.

Segons la Teoria cinetico-molecular dels gasos i el seu model interpretatiu, la solubilitat dels gasos en líquids augmenta a temperatures baixes. Quan destapem una ampolla de CAVA, l’expulsió del tap és menys violenta com més freda estigui la beguda. És a dir, que el fet d’estar a la nevera i a baixa temperatura, també contribuirà a que la pèrdua del gas de la beguda es produeixi de manera més pausada, per la major solubilitat del CO2.
Dit això, ja fa anys, uns nois Italians, van voler estudiar al laboratori, amb una inversió de temps, diners i mitjans no gens menyspreable, si la cullereta al coll de l’ampolla i dins de la nevera podia tenir sentit o no. Quan deixem mitja ampolla plena, i la tapem hermèticament, la sobrepressió que tenim a dinsdel líquid va a buscar l’equilibri de pressió amb la part buida, de manera, que quan destapem altre cop l’ampolla, se’ns escapa de cop el CO2 compensat, i ens queda el CAVA sense pressió. I això que l’ampolla estava tapada!! Podem pensar.
Al laboratori van veure que la cullereta, al ser de metall és millor conductora del fred que no pas l’aire, i aquesta actua com una mena de radiador, que quan es penja a l’ampolla, l’aire de l’interior del coll de l’ampolla es refreda més ràpid que l’aire de dins d’una ampolla sense cullereta. Ara, l’aire fred és més dens que l’aire calent, cosa que actua com a tap fred, i al ser el CO2 més dens, menys gas es pot escapar i aquest al caure altre cop al CAVA, es redissolt altre vegada integrant-se en el líquid i mantenint més temps la pressió original de CO2. O sigui, el CO2 que es desprèn.efecte+cullereta+blog+fig4 10 cuillere ruinart
de dins del CAVA i s’escapa cap al coll de l’ampolla, al tocar amb el metall, es refreda i torna a caure i reintegrar-se a dins del CAVA. Per tant, la cullereta funciona.
Fa uns anys la casa de Champagne Ruinart, va treure al mercat un tap inspirat en l’efecte cullereta, per a potenciar aquesta major durabilitat de l’ampolla oberta.
Cal dir però, que la millor manera per a gaudir un CAVA en la seva major expressió, és acabar-se l’ampolla amb celeritat. I no cal fer cap estudi per a demostrar això. 

Versión Castellana 
cullereta+cava
Hay una costumbre, en algunos hogares, de poner una cucharilla metálica en las botellas de espumoso que no se han terminado. Y cuentan que de esta manera, no se pierde el gas…
Hace unos años, me explicaron el porqué de esto. Pero antes de entrar en el porqué, miremos qué pasa dentro del líquido de una botella de CAVA.
El gas que contienen las bebidas como el CAVA, se forma de manera natural debido a la acción de ciertas levaduras que se alimentan de azúcar y generan alcohol y dióxido de carbono como productos secundarios. Este gas carbónico (CO2), al estar encerrado dentro de la botella, crea una sobrepresión de unas 6 atmósferas (ATM), que una vez hecho el degüelle, llega al consumidor con una presión cercana a las 3,5 ATM.
Como en la naturaleza, todo tiende a buscar el equilibrio, (térmico, eléctrico, químico, etc) al abrir una botella de CAVA, esta sobrepresión interna, tiende a equilibrarse con la externa, que suele ser de 1 ATM, y el gas carbónico que se encuentra disuelto en el CAVA, se libera, y lo hace de dos formas distintas: por difusión a través de la superficie del líquido (en torno a un 80%) y mediante la formación de burbujas en el interior del mismo.
rosari+i+corona+r+marc
Mediante microscopía electrónica, se ha demostrado que las burbujas se originan en las impurezas adheridas en las paredes del cristal de la copa, por un fenómeno denominado nucleación (Fig.2). Estas impurezas se deben principalmente a las pequeñas fibras de celulosa que se han quedado al secar la copa, que no se mojan completamente al verter el líquido en la copa, y que suelen quedar sumergidas atrapando pequeñas burbujas de aire entre los huecos de sus formas irregulares. Las burbujas también pueden ser debidas a impurezas de los poros de la copa, arañazos en las paredes, restos de detergente, suciedad, etc.Si estas burbujas superan un radio crítico (en el CAVA es de unas 0.2 micras (micras)), una parte del CO2 disuelto de la bebida abandonará el líquido y comenzará a entrar en ellas aumentando su tamaño. La burbuja se mantiene unida a la impureza hasta que su tamaño es tan grande que, por flotabilidad, se desprende iniciando un camino hacia la superficie. El desprendimiento no es total sino que deja atrás una pequeña cantidad de aire que sirve como semilla para la formación de una nueva burbuja. Y así, una tras otra, van creando un rosario de burbujas que suben ordenadamente hasta la superficie del líquido. Se estima que dentro de cada botella de CAVA hay unos veinte millones de burbujas.
Estas pequeñas burbujas van aumentando su tamaño durante su ascensión como consecuencia de la menor presión en la superficie. Durante su trayecto, las burbujas multiplican su volumen por un millón hasta llegar al tamaño de un 1 mm. Como el CAVA contiene gran cantidad de ingredientes disueltos, algunos de ellos tensoactivos, es decir, moléculas que tienen parte de atracción por el agua (hidrófilas) y otra que la repelen (hidrófoba), estas moléculas se agrupan sobre la superficie de las burbujas: la parte hidrófoba hacia dentro de la burbuja y la hidrófila hacia fuera, dentro del líquido. De esta manera proporcionan a la superficie una consistencia mayor y obstaculizan la entrada de gas impidiendo, en parte, el crecimiento de la burbuja. En este momento, se forma una cavidad correspondiente a la parte hidrófoba de la burbuja que al cerrarse por la acción de la tensión superficial proyecta hacia arriba una finísima gota de líquido. En menos de 3 milisegundos, la superficie vuelve a estar perfectamente plana por la acción de la gravedad.
bombolles+laterals
 El tamaño de las burbujas no sólo dependen de la concentración de CO2, también de otros factores como sales disueltas, carbohidratos y minerales constituyentes de la bebida.
Según la teoría cinética-molecular de los gases y su modelo interpretativo, la solubilidad de los gases en líquidos aumenta a temperaturas bajas. Cuando destapamos una botella de CAVA, la expulsión del tapón es menos violenta cuanto más fría esté la bebida. Es decir, que el hecho de estar en la nevera y a baja temperatura, también contribuirá a que la pérdida del gas de la bebida se produzca de manera más pausada, por la mayor solubilidad del CO2.
Dicho esto, ya hace años, unos chicos italianos, quisieron estudiar en laboratorio, con una inversión de tiempo, dinero y medios nada despreciable, si la cucharilla en el cuello de la botella y dentro de la nevera podía tener sentido o no. Cuando dejamos media botella llena, y la tapamos herméticamente, la
efecte+cullereta+blog+fig4
sobrepresión que tenemos dentro del líquido va a buscar el equilibrio con la parte vacía y equilibran las presiones, de modo que cuando destapamos otra vez la botella, se nos escapa de golpe todo el CO2 compensado, y nos queda el CAVA sin presión. Y eso que la botella estaba tapada! Podemos pensar.
En el laboratorio vieron que la cucharilla, al ser de metal es mejor conductora del frío que no el aire, y ésta actúa como una especie de radiador, que cuando se cuelga en la botella, el aire del interior del cuello se enfría más rápido que el aire de dentro de una botella sin cucharilla.

Ahora, el aire frío es más denso que el aire caliente, lo que actúa como un tapón frío, y al ser el CO2 más denso, este cae otra vez hacia el CAVA, y se redisuelve otra vez integrándose en el líquido y manteniendo más tiempo la presión de CO2 original. O sea, el CO2 que se desprende de dentro del CAVA y escapa hacia el cuello de la botella, al10 cuillere ruinart  tocar con el metal, se enfría y vuelve a caer y reintegrarse dentro del CAVA. Por tanto, la cucharilla funciona.

Hace unos años la casa de Champagne Ruinart, sacó al mercado un tapón inspirado en el efecto cucharilla, para potenciar esta mayor durabilidad de la botella abierta.
Hay que decir sin embargo, que la mejor manera para disfrutar un CAVA en su mayor expresión, es acabarse la botella con celeridad. Una norma que no admite discusión.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tens cap dubte?
Enviar WhatsApp
Skip to content